dr n med. Marta Bogusz Czerniewicz doradztwo medyczne autoryzowanym przedstawicielem Centrum Terapii Protonowej w Pradze

Terapia protonowa może mieć zastosowanie dla następujących wskazań klinicznych (należy pamiętać, że ocena kwalifikacji do leczenia jest indywidualna) zainteresowanych zachęcam do kontaktu marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl:

– śródczaszkowe malformacje tętniczo-żylne
– nowotwory oka
– guzy podstawy czaszki
– związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej
– rak pęcherza moczowego
– guzy mózgu i kręgosłupa szyjnego
– naczyniaki naczyniówki
– nowotwory przewodu pokarmowego, w tym przełyku i trzustki
– nowotwory ginekologiczne
– rak gruczołu krokowego
– nowotwory głowy i szyi
– nowotwory wątroby
– rak płuca
– chłoniaki
– nerwiaki
– niedrobnokomórkowy rak płuca
– oponiaki
– glejaki dobrze zróżnicowane
– glejaki wielopostaciowe
– nowotwory wieku dziecięcego

WSKAZÓWKI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I KWALIFIKACJI DO TERAPII PROTONOWEJ W PROTON THERAPY CENTER W PRADZE (WWW.PTC.CZ)

1. WIZYTA U SPECJALISTY

Jeżeli badanie diagnostyczne (rezonansu magnetycznego (RM/MRI), tomografii komputerowej (TK) , PET-TK, biopsji , usg, scyntygrafii czy inne) wskazuje na zmianę nowotworową skontaktuj się ze specjalistą właściwym ze względu na lokalizację nowotworu/guza. Wspomnij o terapii protonowej jako istniejącej metodzie leczenia. Miej na uwadze, iż każda metoda dobierana jest zgodnie ze ściśle określonymi wskazaniami do leczenia. Uwaga: Radioterapia (w tym protonoterapia) ma zastosowanie u ponad 60% pacjentów onkologicznych.

2. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dla celów konsultacyjnych z Centrum Terapii Protonowej w Pradze, przygotuj aktualną dokumentację medyczną:

– ostatnie wyniki badań diagnostycznych (opisy),
– skany (zdjęcia TK, MR, PET-TK i inne),
– wyniki biopsji,
– epikryzy z przebiegiem dotychczasowego leczenia,
– w przypadku radioterapii: plany leczenia.

Dokumentacja powinna być przetłumaczona na język angielski lub ojczysty dla lokalizacji danej placówki medycznej. Dopuszcza się tłumaczenie zwykłe.  Koszt tłumaczenia ok. 50 pln za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami tekstu wyjściowego – w przypadku plików nieedytowalnych takich jak PDF – znaki obliczane są na podstawie tekstu docelowego w Word)

Polecam:

Pani Sabina Siemaszko (tłumacz przysięgły języka angielskiego, tłumaczenia zwykłe i przysięgłe)
emai: sabina.siemaszko@data.pl
tel:  607 -362- 114

Pani Justyna Chorzępa (tłumaczenia zwykłe, specjalista w tłumaczeniu tekstów medycznych)
email: justyna.chorzepa.de.en.pl@gmail.com
tel: 509-674-449

Tłumaczenie przysięgłe dokumentacji medycznej wymagane jest podczas składania wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów leczenia realizowanego poza granicami kraju. Wniosek taki dostępny jest także na stronie internetowej NFZ lub jego oddziałów.

UWAGA: terapia protonowa nie jest obecnie świadczeniem gwarantowanym w Polsce (wyjątek stanowi terapia protonowa gałki ocznej jako świadczenie odrębnie kontraktowane). Tym samym wnioski rozpatrywane są przez Prezesa NFZ indywidualnie i wymagają opinii konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

3. KONSULTACJE i PODJĘCIE LECZENIA W OŚRODKU PROWADZĄCYM TERAPIĘ PROTONOWĄ

Wybierając terapię protonową, warto nawiązać kontakt z ośrodkiem prowadzącym tego rodzaju leczenie, celem potwierdzenia możliwości realizacji terapii. Autoryzowanym przedstawicielem Proton Therapy Center Prague (Centrum Terapii Protonowej w Pradze www.ptc.cz) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, udzielającym bezpłatnej informacji pacjentom polskim w tym zakresie jest:

Dr n med. Marta Bogusz-Czerniewicz Doradztwo Medyczne
www.doradztwo-medyczne.pl
tel. +48 602 673 598

Kontakt, rejestracja i konsultacje na podstawie przesłanej dokumentacji ze strony przedstawiciela i jednostki leczącej są całkowicie bezpłatne. W tym celu należy zgłosić się drogą mailową do przedstawiciela podając w tytule maila dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz rozpoznanie kliniczne. W mailu zwrotnym otrzymujecie Państwo informacje o konieczności przygotowania w języku angielskim lub czeskim wymaganej dokumentacji medycznej. Jeśli dokumentacja jest już gotowa, przedstawiciel podaje hasło i login do chmury bazo-danowej jednostki http://patient.ptc.cz służącej do elektronicznego przesłania dokumentacji bezpośrednio jednostce leczącej.

Ponadto w odpowiedzi zwrotnej od przedstawiciela uzyskują państwo informacje dotyczące:

  • konieczności wykonania dodatkowych badań diagnostycznych  (jeśli wymagane),
    dane dostępowe (login i hasło) do chmury bazo-danowej (owncloud) Proton Therapy Center w celu przekazania dokumentacji medycznej bezpośrednio jednostce,
  • kwalifikacji do leczenia lub odmowie leczenia,
  • terminu pierwszej wizyty,
  • terminu leczenia,
  • planu leczenia
  • kosztów leczenia.

4. KOSZTY

Pacjent we własnym zakresie ponosi:

–       koszty tłumaczenia,
–       koszty przesyłek pocztowych,
–       koszt transportu,
–       w przypadku leczenia ambulatoryjnego: koszty wyżywienia i zakwaterowania,
–       koszty leczenia (z hospitalizacją włącznie).

5. REFUNDACJA KOSZTÓW LECZENIA

UWAGA: terapia protonowa nie jest obecnie świadczeniem gwarantowanym w Polsce (wyjątek stanowi terapia protonowa gałki ocznej jako świadczenie odrębnie kontraktowane, które w Polsce realizuje Centrum Cyklotronowe Bronowice w Krakowie). Tym samym wnioski o zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju rozpatrywane są przez Prezesa NFZ indywidualnie i wymagają opinii konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej (lista kontaktowa do konsultantów wojewódzkich dostępna tutaj).

Wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów leczenia realizowanego poza granicami kraju dostępny jest na stronie internetowej NFZ lub jego oddziałów wojewódzkich.

Wniosek wypełniają kolejno:

a)    lekarz prowadzący (w polach które dotyczą)
b)    konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej (jak wyżej)

Zalecane jest także załączenie opinii konsultanta krajowego.

Do wniosku należy załączyć historię choroby, aktualne badania, opisy, wyniki, epikryzę  i inne wymagane. Cześć II wniosku wymaga tłumaczenia przysięgłego na język angielski lub kraju docelowego leczenia. Wniosek należy złożyć do właściwego, ze względu na województwo zamieszkania oddziału NFZ.