okladka-system

System Zarządzania Jakością w Radioterapii

Głównym celem tej książki było opracowanie jednolitego, kompleksowego i szczegółowego przewodnika systemu zarządzania jakością w radioterapii, zwłaszcza, że dotychczasowe publikacje, dokumenty prawne i artykuły na ten temat mają charakter fragmentaryczny lub są sformułowane na dużym poziomie ogólności.
Przedstawiony w książce System Zarządzania Jakością w radioterapii można wykorzystać w każdej jednostce stosującej promieniowanie jonizujące w celach medycznych, a jego wdrożenie pozwoli, po pierwsze, spełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa krajowego, po drugie, uzyskać certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Audyt kliniczny w radioterapii w świetle przepisów prawnych

Opracowany i wdrożony przez dr n. med. M. Bogusz-Czerniewicz model zarządzania jakością w radioterapii, jak również standardy jakościowe oraz wytyczne dla klinicznych audytów zewnętrznych i wewnętrznych w radioterapii są nie tylko odpowiedzią na potrzeby jednostek opieki zdrowotnej związane z koniecznością dostosowania ich organizacji i funkcjonowania do przepisów prawa europejskiego oraz krajowego ale również stanowią przesłankę do poprawy jakości i bezpieczeństwa radiologicznego pracowników i pacjentów w tych placówkach.
okladka-audyt
okladka-mr

Chirurgia z użyciem skupionej wiązki ultradźwięków (FUS)

Chirurgia z użyciem skupionej wiązki ultradźwięków (FUS) jest całkowicie nieinwazyjną metodą termicznego niszczenia tkanki docelowej, z jednoczesnym oszczędzeniem otaczających tkanek i narządów. A połączenie jej z technologią obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MRgFUS) zapewnia możliwość planowania i monitorowania leczenia niemal w czasie rzeczywistym, dodatkowo poprawiając profil bezpieczeństwa tej metody.
W opracowaniu zaprezentowano szczegółowe informacje na temat technologii MRgFUS, zastosowania klinicznego, kryteriów kwalifikujących do leczenia, zalet terapii i jej efektów ubocznych, kosztów zakupu technologii, dostępności technologii w Europie, wymagań infrastrukturalnych, ceny świadczenia MRgFUS w Europie i inne.

Neurochirurgia Gamma Knife 

Technologia Leksell Gamma Knife potocznie zwane „nożem gamma” jest najnowocześniejszym urządzeniem stosowanym we współczesnej radiochirurgii stereotaktycznej. Koncepcja terapii Gamma Knife została zaproponowana w 1968 roku przez profesora Larsa Leksella ze Sztokholmu i do dziś jest nieustannie udoskonalana i unowocześniana. Rezultatem ponad 30 letniego rozwoju tej technologii jest opracowanie najnowszego modelu Gamma Knife Perfexion, który rewolucjonizuje współczesną radiochirurgię.

Idea leczenia polega na wykorzystaniu promieniowania gamma jako źródła energii terapeutycznej, którą kieruje się z różnych źródeł i z pomocą odpowiednich kolimatorów ogniskuje w obszarze zmienionego chorobowo mózgu. Pojedyncze wiązki promieni gamma niosą niewielką energię oraz nie powodują uszkodzenia tkanki przez którą przechodzą, zaś skupiając się w jednym, centralnym miejscu gdzie ich energia sumuje się prowadząc do zniszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych.
Urządzenie Leksell Gamma Knife  Perfexion posiada 192 źródła kobaltu Co-60.  (Średnia wartość energii kobaltu to 1,25MeV, a czas połowicznego rozpadu wynosi 5,25 lat).

Główne wskazania do leczenia radiochirurgicznego Gamma Knife:
• guzy przerzutowe do mózgu,
• leczenie oponiaków guzów mózgu,
• nerwiaki nerwów czaszkowych (np. nerwu przedsionkowo – ślimakowego),
• guzy przysadki,
• hamartoma,
• czaszkogardlaki,
• przyzwojaki,
• czerniaki tęczówki,
• niektóre guzy pochodzenia glejowego
• naczyniaki mózgu,
• neuralgie nerwów czaszkowych (np. nerwu trójdzielnego).

W opracowaniu zawarto szczegółowe informacje m.in. na temat technologii gammaknife, zastosowania klinicznego, procesu leczenia, dostępności do leczenia w kraju i w Europie, wymagań w zakresie infrastruktury i inne.

okladka-audyt